مدیریت سایت: 


تلویزیون خورشید دررابطه با اظهارات رییس جمهور پیشین افغانستان ، گفتگوی داشت با استاد محمد ناطقی.متن گفتگوی ایشان را در رابطه با مساله داعش و اینکه رییس جمهورکرزی با یک رسانهای آمریکایی اعلام داشته است که حضورداعش درافغانستان یک " اوازه " است را با هم می خوانیم.


مجری برنامه : اخیرارییس جمهورکرزی رییس جمهور پیشین افغانستان برخلاف همه دیدگاه های که تا کنون درمورد حضور داعش درافغانستان بیان شده است، سخنی را گفته است که با اظهارات همه کارشناسان و مقامات کشورهای اروپایی و مقامات افغانستان در تناقض می باشد اصولادلایلی این گونه اظهارات چه می تواند باشد؟


محمد ناطقی : تشکر. بله اظهارات رییس جمهور پیشین را بارسانه آمریکایی دیدم ایشان ظاهرا در سفرخارجی این اظهارات را کرده است. خوب البته رییس جمهورکرزی از مواضع اصلی و قبلی خود عدول نکرده است وی درگذشته همیشه باسیاستهای غرب درمورد طالبان مخالفت داشت و بارها تاکید می کرد که اصولادرافغانستان و درقریه های افغانستان تروریستهای طالب را نداریم لانه و کاشانه طالبان و تروریستهای طالب در آنسوی خط دیورند می باشد. درمورد عملیات نظامی ناتو و آمریکا رییس جمهور هرگز با عملیات شبانه و روزانه آنها و اینکه زندانیان طالبان دربگرامی زندانی باشند، مخالفت داشت ایشان دیدگاه خاصی خودرا در مورد طالبان داشت و اد بیات ازنوع برادران ناراضی و طالب برادر، از ویژه گیهای ادبیات زمان حکومت داری ایشان بود و حالا هم درگفتگوی شان با رسانه های غربی دقیقا همان موضع را بیان داشته است که درگذشته روی آن تاکید می کرد. البته موضوع بحث حالا داعش و حضوراین گروه درافغانستان است. رییس جمهور پیشین حضور داعش درافغانستان را درحدی یک "آوازه " و شایعه بیان داشته است. غریب بودن این مساله دراین است که برخلاف اظهارات تمامی مقامات سیاسی و کارشناسان امور افغانستان، چنین حرفی گفته شده است. 


البته آقای کرزی در چشم انداز بعدی و دورنمای مسایل، حضور داعش را به صورت یک احتمال پذیرفته و گفته است که این احتمال و جوددارد که در آینده با حمایت کشورهای، داعش درافغانستان حضور پیدا نماید. خوب این مساله هم برمی گردد به دید سیاسی رییس جمهور و آن این است که ایشان به صورت ضمنی می خواهد بگوید که حضور داعش در آینده، رابطه با کشورها دارد . منظورشان ازاین کشورها بیان نشده و لی قراین و شواهد این را نشان می دهد که هدف شان ازاین کشورهای که دلیل داعش در افغانستان باشد، پاکستان و شاید کشورهای دیگر باشد. آقای کرزی درگذشته می گفت که ما درافغانستان طالب آمریکایی طالب پاکستانی طالبان افغانی داریم طالبان یک جنس و یک نوع نیست طالبان انواع و اقسامی دارد حالا هم با استناد به همین منطق می توان فهمید که منظور ایشان ازکشورها کی خواهد بود و اگر بازار داعش درمیدان و سرزمینهای جهل و نادانی اوج بگیرد و درافغانستان حضور چشم گیری داشته باشد درآن صورت آقای کرزی خواهد گفت که قبلا گفته بودم که داعش با حمایت کشورها درافغانستان ممکن است فعال شود و حالا می بینیم که شده است.


مجری: درعین زمان معاون رییس جمهور کرزی جناب استاد خلیلی اظهاراتی داشته که با موضع و اظهارات کرزی مخالف است آقای خلیلی گفته است که حضورداعش درافغانستان تهدید بسیار جدی می باشد.شما چه فکر می کنید چرا این دو مقام پیشین درمورد داعش متناقض صحبت می کنند؟ 


محمد ناطقی : آری آقای کرزی و آقای خلیلی بسیار نظر متفاوت را درمورد حضور داعش درافغانستان را داشته اند البته این مساله طبیعی هم است درحال حاضر می دانید که گروهای ناشناسی 31 نفرمسافرمربوط به قوم هزاره را با خود برده اند و یک ماه نیم است که از سرنوشت آن مظلومان خبری نیست. اخبار زیادی و جود دارد که اسارت مسافران مظلوم توسط گروهای صورت گرفته که متمایل به داعش هستند. این موضوع می تواند دلیل اظهارات استاد خلیلی باشد. داعش هم البته درافغانستان چیزی نیست که ازکشورهای عربی و ازخاورمیانه آمده باشد.گروهای تبهکار مرتبط به طالبان گروه حقانی داعش شده اند همه براین اعتقاد هستند که آنها پرچم ها را تغییرداده اند.داعش نام دیگر از طالبان می باشد دراین صورت حق با آقای خلیلی و سایرمقامات افغانستان هست که بگویند حضور داعش درافغانستان یک تهدید و یک خطر می باشد. رییس جمهورکرزی هم درعمق دل خود به همین جمع بندی رسیده که داعش نام دیگری ازطالبان است و گروهای که بنام داعش درافغانستان اعلام موجودیت کرده اند، در واقع همان گروهای طالب و وابسته به شبکه حقانی هستند. این مساله خیلی واضح می باشد. البته بایدبگویم که اخباری نیز وجود دارد و این خبرها تایید شده است که عناصر افغانی که درجنگهای سوریه و عراق درکنار داعش و القاعده جنگیده اند، حال همانها درافغانستان پرچم داعش را بلند کرده اند البته این موضوع واقعیت دارد اما نه دراین حد که تمامیت داعش درافغانستان بازگشتیهای عراق و شام باشند.


داعش درافغانستان یک واقعیت است و دلیل آن مخالفتهای گروه طالبان با صلح است. گفته شده است که بخشهای از طالبان به شدت با جریان صلح مخالف هستند. نسل سوم آنها که به شدت افراطی و بیرحم تربیت شده با هرگونه مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان مخالف می باشند حالا که بقول رییس جمهورکرزی "آوازه های "  صلح بلند شده و جماعتهای زیادی از طالبان به صفوف داعش پیوسته اند و پرچم داعش را بلند کرده اند.عناصرداعشی که درافغانستان دستگیرشده گفته اند که هدف ما نابودی طالبان درافغانستان می باشد. ابو ابرهیم خراسانی مشاور آقای اکبرزاده والی ولایت غزنی که اخیرا دستگیرشد وی ازداخل زندان با رسانه ها اعلام داشت که هدف ما نابودی طالبان درافغانستان هست. ازهمین اکنون نشانه های تقابل و جنگ داعش و طالبان حد اقل درموضع گیریها، دیده شده است . درعراق و شام هم آغازدرگیریهای خونین بین جبهه النصره و داعش ابتداء با اعلام موضع گیریهای متناقض آغازگردید و این موضع گیریها برمی گردد به اصل رهبری و هژمونی. گروه داعش به هیچ وجه رهبری غیراز ابوبکر البغدادی رابه دلیل اصالت تباری و نژادی قبول ندارد درتحلیلهای درون تشکیلاتی، آنها گفته اندکه رهبری خلافت اسلامی تنها و تنها با کسی است که ازنسل و تبارقریش باشد.تحلیلگران امور گروهای تروریستی به این باور هستند که داعش به همین علت امارت امیرالمومنین ملا محمد عمر و یا ایمن الظواهری را قبول ندارد.


مجری: راستی به نکته مهمی اشاره کرده اید تا حدی زیادی دلایلی جنگهای خونین بین دو گروه القاعده و داعش و حالا طالبان واضح می شود. ریشه های جنگ بسیارعمیق و دلایلی تباری و نژادی دارد.بهرصورت حالا بحث این گروه تباهکار درافغانستان است و رییس جمهورکرزی گفته است که حضور وی درافغانستان یک "  آوازه"است. فکر می کنید این گونه موضع گیری دال برای ایجاد جریان اپوزیسیون درافغانستان باشد.


محمد ناطقی : البته اظهارات رییس جمهورپیشین افغانستان با سفر رهبران حکومت وحدت ملی درآمریکا همزمان شد. این اظهارات با سیاستهای حکومت افغانستان و مقامات آمریکا سازگاری ندارد. می دانیم که درسفر آمریکا مقامات افغانستان با آمریکا توافق کرده اند که خروج نیروهای آمریکا به صورت آهسته و بطی صورت بگیرد و این موضوع را رییس جمهور اوباما بنا بردرخواست رییس جمهورافغانستان تاییدکرده است. حال رییس جمهورکرزی به این مساله مخالفت کرده و خواهان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان می باشد. به هرصورت رییس جمهورکرزی هرگز ازموضع گیریهای خود عدول نکرده و حالا برخلاف حکومت افغانستان درهرموردی موضع می گیرد.مخالفت با حضور نظامی آمریکا، تقلیل و شایعه دانستن حضور داعش درافغانستان و بی دستآورد بودن حضورآمریکا و غرب درافغانستان در سیزده سال گذشته همه دلایلی آشکاری است برمخالفت رییس جمهورکرزی با حکومت افغانستان. این ها به یک معنا همان موضع اپوزیسیون بودن را نشان می دهد البته کسی با ایجاد اپوزیسیون مخالف نیست نظام خوب نظامی هست که اپوزیسیون داشته باشد. اپوزیسیون قانونی درواقع ناظران ملی است و میتواند کارکردهای حکومت را به درستی نظارت ، نقد و کنترل نماید. اپوزیسیون همان حکومت ناظر درسایه است و برای سلامتی و شفافیت و پاکیزه گی نظام اهمیت زیادی دارد.


رییس جمهور پیشین افغانستان می تواند منتقد و اپوزیسیون خوبی باشد و درچارچوب قوانین نقش منتقد داخل نظام را داشته باشد. افغانستان مشکلش اپوزیسیون منتقد نیست مشکل ما مخالفان مسلح است که با اصل نظام و نابودی آن سروکار دارد و می جنگند. طالبان چنین موجوداتی هستند. بنابراین صلح برای افغنستان بسیار مهم است.درصلح بخشهای زیادی از طالبان وارد نظام سیاسی می شوند درآن صورت بحث مشارکت طالبان درنظام سیاسی مطرح می شود البته من بارها گفته ام وقتیکه طالبان نظام سیاسی مارا قبول نمایند درآن صورت حق طبیعی طالبان است که درموردجایگاه شان درنظام سیاسی بحث و گفتگو صورت بگیرد. مشارکت طالبان درنظام سیاسی افغانستان با قبول قانون اساسی و ارزشهای مدنی و آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان یک امر موجه و منطقی است گفته می شود که مذاکرات و رایزنیهای صلح به جاهای بسیارخوبی رسیده و افغانستان و پاکستان دراین مورد گامهای خوبی را بردشته و اعتماد سازی صور گرفته و می گیرد. طبیعی ترین پیامد صلح این خواهد بود که گروهای جنگ طلب ازطالبان جدا شده و به صفوف داعش بی پیوندند.


داعش درافغانستان به شدت با جریان صلح مخالف است آنها همان کارهای که درعراق شام و یا نیجریه، لیبیا و مصر انجام می دهند همان رویه ها و کارها را پیش خواهند برد. گروه داعش نسبت به گروه طالبان ازپول ثروت زیادی برخوردار می باشد. دوست من ازشمال و لایت فاریاب می گوید: که درفاصله انخوی و دولت آباد جنگلهای و جود دارد گروهای زیادی از طالبان دراین جنگل رفته و پرچم داعش را برداشته اند وی می گوید که من اطلاعاتی زیادی دارم که داعش درماه معاشات بسیار خوبی به افراد خود می دهد معاش ماهانه یک فرد درتشکیلات افغانستان داعش ازپانصد تا سه هزار دالردرماه  می باشد این مبلغ برای کسیکه درافغانستان باشد ، پولی بسیار خوبی هست. خوب این اظهارات ازمردمان محل نشان می دهد که داعش درافغانستان حضوردارد و درصدد ساختن تشکیلات و توسعه کارهای شان می باشد.


مطلب مهمی که درمورد حضورداعش درافغانستان بایدبه آن اشاره نمایم و آن این است که آیا حضورداعش درافغانستان چه پیامدهای را نسبت باطالبان و نسبت با مردم و حکومت افغانستان را درپی خواهد داشت دراین مورد بایدعرض کنم که من شخصا ازاین بابت نگران نستم ما اگر واقعا به صلح دست پیدا نماییم و بخش بزرگی از بدنه اصلی طالبان را به طرف صلح و شمولیت شان درحکومت نماییم دراین فرض شک نداشته باشیم که ماشین جنگی تروریزم شکسته شده است. البته این به این معنا نیست که جنگ درافغانستان خاتمه می یابد نه این طوری نیست صلح با طالبان معجزه نمی کند و جنگ به صورت قطع خاتمه نمی یابد. ولی صلح درحدی بسیار چشم گیری ماشین جنگی را درهم می شکند و داعیه جنگ با حکومت را ازبین می برد و گروهای طالبان را که طرف دار جنگ باشد، دچار مخمصه می کند روی آوردن  به داعش درافغانستان یک نوع استیصال و شکست طالبان و مخالفان مسلح است. با آمدن صلح یک فروپاشی و ریزیش عظیم دراردوگاه طالبان ایجاد می شود و گروهای که به داعش محلق شود هیچ اهمیتی ندارد. بدون تردید گروهای طالبان با دو نام طالب و داعش به جان میافتد نسبت میان شان همان منازعه و درگیری درونی شان خواهد بود. اما نسبت به مردم و حکومت افغانستان نیزموضوعاتی قابل بحث و جود دارد.


 جنگ درهرسطحی و درهرمقیاسی که باشد درسرزمینهای مردم به ضررمردم ماست زیرا جنگ درفضاصورت نمی گیرد جنگ درزمین واقع می شود و این زمین هم خانه کاشانه و جغرافیای سکونت مردم افغانستان است. به همین دلیل جنگهای درونی داعش و طالب و جنگهای افغانستان با این گروه تاحدی فشار روی مردم وارد می کند و ازاین جهت تعداد مردم بیدفاع و بیگناه ما کشته می شوند و یا هم به اسارت تبهکاران می افتد اینها طبعا از پیامدهای نسبت منازعات با مردم ما است  اما ازسوی هم سطح و حد منازعات به شدت پایین می یاید و این به نفع مردم است. با این تحلیل و بررسی که داشتیم می توانیم بگوییم که متاسفانه با رییس جمهور پیشین موافق نستیم یعنی اینکه داعش درافغانستان یک آوازه نه بلکه یک واقعیت هست. اما این حرف استاد خلیلی که داعش خطر و تهدید جدی برای افغانستان باشد را نیز جدی نمی دانیم. داعش با آمدن صلح درافغانستان خطرجدی برای نابودی نظام نیست بلکه پیش ازاینکه داعش تهدید و خطر برای مردم و حکومت باشد بلکه خطر و تهدید برای نابودی خود شان می باشد داعش نظام سیاسی مارا س