X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خار در نشه ای جاوید بخش سوم

1394/07/26 ساعت 04:28 ب.ظ

خار در نشه جاوید
امروز · همگانی
تشکر از دوستان عزیز من البته فرصت زیادی برای بحث ندارم و اینکه نوشته ای با عنوان« جاوید خمار جنگهای داخلی دهه ۱۳۷۰ » نوشته ام در واقع مرور کوتاه بر خاطرات جناب جاوید بود، ایشان خودرا، خمار، نقد می دانیست و بقول اندیوال نیچه کمی به نشه ایشان خارزده ام. دوستی پرسیده که حرکت در حمایت از حزب وحدت نقش داشته است. جناب رضایی من منکر آ ن نستم و موارد زیادی در اسناد وجود دارد که نیروهای حرکت با حزب وحدت همکاری داشته اند. می دانید علت اساسی این همکاری همان احساس مشترک تباری بود و اینکه در حق مردم ظلم می شد. البته می دانید که این همکاری وحدت و حرکت، هرگز مورد رضایت جناب جاوید و دیگر رهبران حرکت نبود. حمایت قومندانهای حرکت مثل قمبر و حتا داکتر صادق مدبر و...ریشه در همنوایی ایلی و تباری داشتند و این فرماندهان بخوبی هم دیگر را می شناختند و باهم قوم خویش بودند و از هم دیگر حمایت می کردند. اما آ یه الله محسنی وجناب جاوید و دیگر رهبران و سادات حرکت این را قبول نمی کردند.
سید علی جاوید و دیگر رهبران حرکت اسلامی از چند جبهه علیه مزاری و حزب وحدت وارد عمل شدند. در جبهه سیاسی می دانید که رهبران حرکت در صف دولت قرار گرفتند و در این جهت سخت تلاش داشت که مزاری را محکوم و شکست و تعداد ی را از کنار مزاری جدا نمایند که موفق شد. آ قای جاوید در همین خاطرات بخش دهم به این نکته اشاره دارد :که من به جناب اکبری گفتم که پول به اعضای مرکزی خود بدی و اگر نداری من تهیه می کنم. مضمون سخن جاوید است. پول به اعضای مرکزی حزب بده که در تعیینات و رای گیری درون تشکیلاتی مزاری شکست بخورد. در جای دیگر از خاطراتش تصریح می کند که ما در امور داخلی حزب وحدت و در تعیینات درونی آ ن از جناح اکبری حمایت می کردیم و در جای از نوشته های گفته است: ما از مخالفین مزاری حمایت می کردیم و در تعیینات طرفدار اکبری بودیم و به آ نها کمک مالی وعده کرده بودیم. دومیلیارد افغانی که شهید کاظمی برای تعیینات گرفته بود و جناب جاوید به آن اشاره دارد، راستی راست است. استاد مزاری می گفت: آ قایان پولهای شانرا برای نا بودی ما مرتب در یافت می کنند و تنها دو میلیارد یک قلم بخاطر تعیینات بود که گرفت. آ قای جاوید در باب پول اشاره به مبلغ دو ملیارد را کرده است و بازهم گفته است که : آ قای اکبری گفت ما مستقیما از دولت پولهای مان را در یافت می کنیم.
میلیاردها و میلیاردها افغانی چرا به جناح داخلی حزب داده می شد ؟ و چرا جناح داخلی یک حزب چنین کاری خایینانه را انجام می داد؟ پاسخ خیلی روشن است و آ ن ایجاد اختلاف و انشعاب در حزب وحدت و جناب جاوید، معیار . بنیان گذار این انقطاب در حزب وحدت بود و این پولها به شدت رد بدل می شد ، رشوتی بود، برای نابودی حزب وحدت در عرصه تشکیلاتی و سیاسی .
اگر جاوید اعتقاد به این حدیث داشته باشد نشیمنگاهش در آ تش است رشوه دهنده و گیرنده هردو مقعد شان در آ تش است. ،الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، جناب جاوید در خاطرات بخش دهم به آ قای اکبری می گوید: به اعضای تان پول دهید و اگر ندارید من کمک می کنم . این مضمون صحبتهای جاوید است. پایه های انشعاب و رویداد ۲۳ سنبله ۱۳۷۳ از همین جاها طراحی شد. درحزبیکه استاد اکبری پول در یافت نماید به گفته جاوید. که اکبری گفت : ما مستقیما از دولت پول مان را می گیریم. دولت درحال جنگ با مزاری مظلوم چرا به اکبری پول می دهد؟ پاسخ آن نابودی و درهم شکستن حزب وحدت است کاریکه در ۲۳سنبله صورت گرفت و این خیانت و انشعاب انجام شد و همه دلایل و قراین ثابت می کند که دراین خیانت نقش جاوید بنیادی و زیر بنایی است.
اما در عرصه نظامی آ قای سید جاوید و سید انوری و.. بازوان مهم و مطمین برای دولت بودند. کارهای اپراتیفی زیادی صورت گرفته بود. همان گونه که جناب جاوید قومندانهای حزب وحدت را نزد ریاست امنیت ملی می برد. هدف این بود که از درون مزاری و یاران مظلومش را به قتل برساند. و این کار به مرحله هولناک خود رسیده بود. انجنیر لطیف یکی از نیروها ی کشفی و استخباراتی حزب می گوید: ما متوجه کارهای اپراتیفی بودیم و می دانستیم که جاوید قومندانهای حزب را برده و سرباز گیری کرده و تعدادشان سقوط و وارد اقدامات عملی جنایت شده اند. شاید بپرسید که خوب این ضعف مزاری و حزبش بود که مدیریت و اشراف بر امور امنیتی نداشته است. شاید انتقاد وارد باشد اما می دانید وسوسه ها و جاذبه های، درهم دینار، بد چیز است پول خانه مصطفی را کرد و قتیکه نماینده و یژه و تام الاخیار مزاری آ قای کاظمی سقوط کند و تنها برای تعیینات دو میلیارد افغانی را در یافت کند ، دیگر چه انتظار از چند تا قومندان گرسنه می توان داشت .
مسوول بخش اپاراتیفی و امنیتی زمان شهید مزاری زنده است وی می گوید: درست پیش از رویداد ۲۳ سنبله مواد جاسازی شده در پشت اقامتگاه شهید مزاری را ما کشف کردیم و اگر به موقع بما خبر داد نشده بود، با انفجار آن مزاری را با تمام اعضای مرکزی حزب مستقر در خوابگاه با خاک یک سان کرده بود و با انفجار آ ن همه مواد که با دست خود بیرون وخنثی کردیم، فاجعه عظیمی برپاشده بود. اینکه جناب جاوید می گوید در ۲۳ سنبله من در شفاخانه بودم آ قای انوری در بیرون از کابل بود و.. افسانه های بیش نیست. دولتی درحال جنگ، تمامی همش این شده بود که مقاومت مزاری درهم شکسته شود. غرب کابل را شما اعضای دولت تشبیه به جنوب لبنان کرده بودید و می گفتید که نمی گذاریم تا جنوب لبنان شود. حال چه قدر قابل توجیه است که شما بی خبر باشید؟ .
۲۳ سنبله در بعد نظامامی حاصل همان دلالی، قومندان فروشی خودشما جناب جاوید بود. بقول انجنیر لطیف مسوول بخشی از نیروهای کشفی حزب وحدت کارهای تان را کرده بودید و در انتظار واقعه بودید. اما مزاری و نیروهای وفادار شان بشما فرصت نداد و توطیه هارا کشف و خنثی کرد. جناب جاوید کار تان در دو جبهه سیاسی و نظامی و استخباراتی، را اگر ارزیابی داشته باشیم بدون شک شما در ساحت سیاسی و تشکیلاتی موفق عمل کردید و یک بخش از بدنه حزب وحدت را جدا و با خود بردید از نظر شما این کار موفقیت ولی از نظر مزاری خیانت بود و به همین دلیل انشعابیون از نظر شهید مزاری ، خاینین ملی، لقب داده شد. در اعلامیه شماره ۳ حزب وحدت پس از انشعاب و کودتا علیه حزب وحدت و خنثی سازی انبار مواد انفجاری دراقامتگاه مزاری که برای نابودی وی و اعضای حزب جابجا شده بود، این چنین نوشته شد: که سرانجام عده با تحریکات دست به خیانت زد و... و به این ترتیب لقب و عنوان خاینین ملی به این عده داده شد. شما لابد می گویید که این خیانت ملی نیست چرا که علیه دولت قیام و خیانتی صورت نگرفته است اما شک نداشته باشید که کارهای شما که در ۲۳ سنبله ۱۳۷۳ نتیجه بخش شد حزب را منشعب و زمینه در گیریهای نظامی را فراهم و بقول شما هزاران نفر کشته و صدها خانه ویران گردید!!.هیچی نباشد اما خیانت حزبی و تشکیلاتی که هست و این را در ۲۳ سنبله شما کردید.
اما کار تان در ساحت نظامی ناکام شد همان گونه که اشاره کردم شما از چند جبهه علیه مزاری و حزب وحدت آ غاز بکار کردید که در بعد سیاسی و تشکیلاتی موفق شدید و حزب وحدت را به دو پارچه تقسیم کردید و این ضربه سختی بود به حزب وحدت مزاری اما در بعد نظامی و استخباراتی ناکام شدید. شما می خواستید با جابجای مواد انجاری و جا سازی در خطرناک ترین موقعیت خانه شهید مزاری در کارته چهار پل سرخ، کار مزاری را یک سره نمایید اما نتوانستید و نیروهای کشفی به گفته انجنیر لطیف طرح توطیه و خیانت به مزاری و حزب وحدت را خنثی کرد.
اینکه این گونه کارهارا نسبت بشما می دهم دلیلش همان حرف خودتان است که گفته اید: قومندانهای حزب وحدت را در امنیت ملی و پیش مقامات حکومتی می بردید این دلالی مبتنی بر هدفی بود و مزاری شمارا دلال نام گذاشت که به نظر من دقیق ترین تعبیر و شایسته ترین منطق در موردشما بوده است. شما که این کارها را می کردید پس باید چه می گفت؟ دلال، معامله گر قومندانها، رشوه دهنده، خاین را می توان از نوع کارهای خودتان بیرون کرد.
همان گونه که اشاره کردم شما در بعد نظامی در ۲۳ سنبله ناکام ماندید روایت شما این است که اصلا در صحنه نبودید و از هیچ امری با خبر نبودید و هیچ امادگی جنگی نداشته اید . قرارگاهای نظامی تان یکی دو نفر پیره و گزمه داشته اند و ضعیت نیروهای اکبری هم همین گونه بوده اند وقتی قضیه از این قرار بوده پس چرا دروغ می گویید و حرف از کشته شدن هزاران نفر و نابودی صدها منزل را می زنید و تعداد از مردم این زمان را که از آن زمان خبر ندارند، را سرگر دان می کنید. شما صحبت از کشته شدن هزاران نفر دارید رقمهای ۲۹۰۰۰ نفری را بیرون داده اید و گفته اید هزاران انسان کشته و صدها خانه در جنگ و در ۲۳سنبله ویران شد. این حرفهای تماما باید دروغ باشد زیرا شما اعتراف دارید که در ۲۳ سنبله در شفاخانه بودید. انوری و دیگر قو مندانهای مهم حرکت در کابل نبودند و گفته اید که اصلا کودتای در کار نبود و مزاری به ما تهمت زد و ما از هیچ چیز خبر نداشتیم.
وقتیکه این گونه بوده است پس صحبت تان از یک جنگ مهیب در غرب کابل از نوع جنگ جهانی چه معنا دارد؟. واقعا که افسانه گفته و خودرا به مسخره کشانده اید.
بگذارید که من بگویم که شما در ۲۳ سنبله از نظر نظامی ناکام ماندید شما تدابیر جنگ وسیع با مزاری را نمی توانستید داشته باشید اولا اینکه نیروی آ ن چنانی نه از شما و نه از اکبری بود. آ قای عالمی بلخی که قصد جنگ نداشت و بقول آ قای صابری از همه زود تر با چند محافظ خود غرب کابل را ترک کرد. شما خوب می دانستید که جنگ و جبهه در غرب کابل در برابر مزاری غیر ممکن است نقشه شما برای نابودی مزاری، امنیتی، استخباراتی بود شما بمب، مواد انفجاری را در جاهای حساس جاسازی کرده بودید که خنثی شد. حرف درست همان است که با افشای توطیه ها شما همه تان با بادیگاردهای تان گریختید و با تق و توق اندک تصفیه شدید من در شامگاه همان شب با اشاره به حرفهای سید علا رحمتی همین را گفتم که همه خاینین با محافظان خود بطرف شرق کابل گریختند و مقاومتها بسیار اندک و تلفات بسیار نا چیز گزارش شده است. هیچ امار و شکایتی از تلفات در ۲۳ سنبله ۱۳۷۳ وجود ندارد. ما وقتی مزار شریف و در مراسم تدفین شهید مزاری شرکت داشتیم بحث ۲۳سنبله طرح شد افرادی از کابل مهاجر و از کشته شدن چند نفر صحبت داشتند. یادم نیست کسی بنام مسلمی و چند تن دیگر را نام می گرفتند.
نتیجه اینکه اگر منصفانه گپ بزنیم اصل گپ این است که در عرصه سیاسی ، تشکیلاتی کارتان حرف نداشت و شما حزب وحدت را خراب و انشعاب بوجود آ وردید اما درساحت نظامی کاملا شکست خوردید و همه تان در ۲۳ سنبله گریختید تلفاتی در کار نبود و اگر بود بسیار محدود بود. دلیل مساله هم این است که شما نقشه تان چیز دیگر بود که به موقع مواد انفجاری جاسازی شده تان کشف و خنثی شد. توطیه سیاسی و تشکیلاتی تان قبول اما موفقیت نظامی تان دروغ و امار تلفات تان بی بنیاد شایعه و فاقد سند و مدرک است شما می خواهید با این شیطنتهای تان مزاری و حزب وحدت را سیاه کنید ولی وی با گذشت ۲۰سال است که هم چنان محبوب دلها است. درود بر مزاری مظلوم ، شرمنده باد توطیه چینان ۲۳سنبله و دروغ گویان پس از آ ن .

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo