نگاه بیرونی و درونی - 3-

1395/03/14 ساعت 01:16 ب.ظ

نگاه درونی و بیرونی-3-

وزیردفاع انگلیستان ارتش افغانستان بخاطر امنیت دنیا می جنگد


این مفهوم و مضمون اظهارات وزیر دفاع انگلیس در افغانستان است وی دریک سفر غیر مترقبه به افغانستان در باره جنگ و صلح افغانستان اظهار نظر کرد وی تاکید داشت که رهبری نو طالبان باید برای صلح فکر کند اما صلح افغانستان امر بسیار پیچیده و دشواری هست و زمان زیادی برای رسیدن آن لازم است. وزیر دفاع انگلیستان درباره ارتش افغانستان سخنان بسیار ستایش انگیزی را بیان داشت وی گفت ارتش افغانستان نه تنها بخاطر افغانستان بل بخاطر امنیت اروپا و آمریکا و بخاطر امنیت انگلیستان می جنگد. دلیل این اظهارات تنها یک امر ترغیبی ستایشی و تشویقی نیست این واقعیت است که جنگ افغانستان همان گونه که در خود افغانستان تعریف جنگ با بیگانه و غیریت مست و دیوانه را دارد، این جنگ در غرب و آمریکا نیز این تعریف را باید داشته باشد. طالبان القاعده و داعش همانگونه که بیگانه و دشمن و قاتل مردم افغانستان اند همین طالبان القاعده و داعش قاتل سربازان غرب ناتو و آمریکا هم هستند. زلمی خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان در تازه ترین اظهاراتش گفته است که آمریکا رهبران ضد صلح طالبان را در هرجا از جمله درخاک پاکستان خواهد کشت وی گفته است حمله به اختر محمد منصور در خاک پاکستان حامل دو پیام هست یکی برای طالبان و دیگری برای پاکستان که تعارفی در کار نیست و آنها را درخاک تان خواهیم کشت. خلیلزاد در پاسخ به این پرسش که آمریکا به یک نحوی از گروهای تروریستی حمایت می کند بشدت بر افروخته شد و گفت این حرف به هیچ وجه درست نیست این گروها دشمن منافع آمریکا و غرب و مردم افغانستان است و پاکستان حامی این گروها شده است. با این تحلیل که قرین به واقعیت هم هست از نظر غرب، طالبان، القاعده و داعش گروهای قابل مرگ و کشتن است.دلیل مساله برای مجوز مرگ همان غیریت و ضدیت این گروها با منافع شان هست. نقطه مشترک و قابل درک همین است که نگاه به طالب القاعده و داعش از منظر افغانستان و متحدانش یک نگاه بیرونی است به این معنا که این گروها بیگانه و دشمن منافع غرب و افغانستان هستند و باید کشته شوند و به همین علت است که ارتش افغانستان برای امنیت خود و متحدانش می جنگد. وزیر دفاع انگلیس درست بخاطر همین بیگانگی تروریستها با منافع افغانستان و غرب باید چنین گفته باشد که جنگ ارتش افغانستان برای امنیت همه است. نگاه مشترک و متحد، همان است که طالبان گروه ضد ملی بیگانه و غیر برای افغانستان و متحدانش شناخته شده است و به همین دلیل جنگ ارتش افغانستان با طالبان و کشتن رهبری طالبان القاعده و کشتن داعش برای نابود ساختن یک امر بیرونی، دشمن و غیریت است و افغانستان و غرب با این محور شرارت و غیریت باید مقابله کنند و تامرز انهدام و محو آن جنگ و مقابله نمایند با این تحلیل و دید گاه اظهارات وزیر دفاع انگلیس درست است که ارتش افغانستان برای امنیت غرب و آمریکا و دنیا می جنگد. البته تیوری هم داریم که این حرفها بی پایه و بی بنیاد هست و در پشت همه گروهای تروریستی استخبارات غرب قراردارد و ازطرفی این حرف را برخی تیوری توطیه می گوید و قبول ندارد


گفته باشم


بحث نگاه درونی و بیرونی در حوزه ملی و بومی نگاهی شمولی و فراگیر دارد به این معنا که تمامی گروهای سیاسی و فکری که در حریم نظام و سیستم سیاسی قرار گرفته اند، قانون اساسی و ارزشهای مدنی را قبول دارند و خواهان سرنگونی و چپه کردن نظام نیستند، همه اینها در حوزه امر درونی و خودی قرار دارند. فردا اگر حکمتیار بیاید و دست از جنگ بردارد و از وادی گرگهای خون خوار بیرون و به وادی صلح داخل شود درست به دلیل قبول نظام و ارزشهای مدنی در حوزه و حریم ملی شامل می شود و نگاه به حکمتیار تغییر خواهد کرد و نگاه به وی نگاه خودی و درونی می شود و ازحوزه غیریت خارج می شود. معیار برای خودی و غیر خودی مطلقا اصولی و بنیادی هست و امر شخصی و فردی در آن دخالت ندارد. افغانستان در دهه دموکراسی واقعا متکثر و چند صدایی شده و به لحاظ دموکراسی و تحمل پذیری رشد حیرت انگیز کرده است. افغانستان زمانی بسیارکمی است که فضای بی نهایت بزرگ و عظیم تکثر و تنوع را برای خود باز کرده است تصور کنیم پانزده سال پیش از این ما طالبان را داشتیم میدان ورزشی تبدیل به میدان اعدام بود اما حالا میدانهای ورزشی ما میدان عزت و سربلندی ما در دنیا شده و هرروز از همین میدانها جوانان ما برای افغانستان مدال می آورند مدال آوران زن و مرد و دختر پسر هستند این تحول عمر اندک ۱۵ ساله دارد. بستر تکثر گرایی و تنوع خواهی عظیم و حیرت انگیز است و همین آزادی است که رییس جمهور یک میلیون دشنام را می شنود البته نفس فحش و دشنام فضیلت نیست اما ایجاد فضا و بستر که تو بدون هراس و ترس فحش بدهی و عقایدت را ابراز نمایی و همه تبدیل به امر خودی باشد، ارزش است و این را داریم در حال حاضر جنبشهای روشنایی انقلاب تبسم و جامعه داد خواهی از جاده ها و صدها گروه سیاسی و مدنی در داخل نظام ،همه در قلمرو خودی قرار دارند گفتم حتا حکمتیار هم می تواند چنین باشد نظام سیاسی غیریت سازی به دلیل عقاید ندارد بل خودیت سازی آن فربه تر از نگاه بیرونی و غیریت سازی هست. طالبان القاعده و داعش پشت پلید و قاتل هستند و غیر. طالبان بیگانه با مردم افغانستان و تبهکاران و ظالمان بیرحم اند و نمی توانیم مجرمان در حال جرم و جنایت را خودی تعریف نماییم. اشتباه حکومت گذشته همین بود که قاتلان بالفعل را برادر می گفت البته نیت شاید این بود که مجرمان و انتحاریان بالفعل برادران بالقوه شود اما معیار قضاوت وضع فعلی آدمها و گروها باید باشد وضع فعلی طالبان این هست که طالبان خودی و برادر ما نیست طالبان بیگانه و دشمن و قاتل هستند و نگاه ما به طالبان القاعده و داعش نگاه غیری و بیرونی است.


جرایم سنگین تر می شود


بانکی مون دبیر کل سازمان ملل موضع بسیار قاطع علیه طالبان گرفت. موج گروگان گیری و اختطاف و کشتن بیگناهان نه تنها برای طالبان، مفید تمام می شود بل ابعاد جرم و جنایت طالبان سنگین تر می شود مساله دزدی آدمها از جاده ها و کشتن آنها غیر از کشتن سربازان در جنگ است. اسارت و قتل بیگناهان مسافر بلحاظ انسانی حقوقی و عاطفی بی نهایت سنگین و شرم ناک است و طالبان ابعاد پرونده خودرا سنگین و سنگین تر ساخته اند. طالبان در حال حاضر از منظرجهانی تبدیل به دشمن انسانیت شناخته شده و از جمله مجرمان جنگی محسوب می شود. پرسش این است که طالبان و حامی آن متوجه بزرگی جنایت نیستند؟ پاسخ این هست که هست اما یاس و ناامیدی طالبان در جنگ و شکست عملیات بهاری ومرگ اختر محمد منصور رهبر ظالم طالبان آنهارا واداشته اند که خودرا نشان دهند که نه ما هستیم و این گونه زندگی و حضور در جاده ها داریم و مسافران را تبدیل به جنازه می کنیم. طالبان واقعا بیگانه و دشمن آشتی ناپذیر مردم شده است و با جنایت، اثبات هویت وجودی و نفی مرگ سیاسی و نظامی شان را می کند. این هدف را حامی آنها نیز دنبال می کند که ثابت کند که مزدوران شان زنده اند و قابل گفتگو ومذاکره و امتیاز گرفتن. پاکستان در حمایت از طالبان هزینه های سنگین می پردازد اما چه کند به ننگ و غیرت زمانه گیر کرده است و ناحق و ناروا از امر شکست خورده پشتیبانی می کند. طالبان مرتکب جنایات ضد بشری شده اند و قابل تطهیر نیست و از این گروه حمایت نکنید که زیر سوال و پرسش تاریخی می روید. سرتاج عزیز حق دارد که مرگ اختر محمد را محکوم نماید زیرا که نسبت رژیم پاکستان باطالبان را خودی تعریف کرده و برای این امر پلید خودی و اضافی هزینه می پر دازد. کاری که خود طالبان بخاطر القاعده و اسامه کرد. دلیل خردمندانه وجود نداشت جز اینکه القاعده و اسامه را امر خودی و درونی گرفته بود.سرتاج، طالبان را از خود می داند و طبیعی است که کشتن منصور را محکوم می کند و گفته است که مرگ وی بدون پاسخ نماند ولی تعجب از رییس جمهور پیشین کرزی هست که از مرگ اختر محمد منصور ابراز نارضایتی کرده و آن را مخل برای صلح گفته است کرزی می داند که اختر محمد مرد صلح نبود و برای صلح فکر نمی کرد و از طرفی ما هم اعتقاد داریم که نسبت خودی و دوستی بین رییس پیشین و تروریستها نیست تروریستها برای همه ما غیر، بیگانه و دشمن هستند و نباید از مرگ آنها ابراز تاثرکرد. طالبان در حدی راه پلیدی را برگزیده که جرم و جنایت شان غیر قابل بخشش و بی نهایت عظیم شده است دزدی و کشتن مسافران بیگناه در هیچ قاموسی مجوز و سند ندارد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo